1. കക്ഷിക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക