1. കക്ഷീകൃത

    1. വി.
    2. സ്വീകരിച്ച, സമ്മതിച്ച, വാഗ്ദാനംചെയ്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക