1. കങ്കട(ക)ം

  1. നാ.
  2. ആനത്തോട്ടി
  3. അതിര്
  4. പടച്ചട്ട, കവചം
  5. കുപ്പായം, നൂലുകൊണ്ടൂള്ള പോർച്ചട്ട
  6. ഒരു രാജ്യം (ദക്ഷിണദിക്കിൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക