1. കങ്കണരേഖ

    1. നാ.
    2. (ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം) മണിബന്ധത്തിൽ വളയിട്ടതുപോലെയുള്ള രേഖ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക