1. കങ്കണി(ക)

  1. നാ.
  2. കിങ്ങിണി, ചെറിയമണി
 2. കിങ്കണിക

  1. നാ.
  2. കിങ്കിണി
 3. കിങ്കിണി(ക)

  1. നാ.
  2. വയ്യങ്കത
  3. കിങ്ങിണി
  4. ഒരുജാതി മുന്തിരി
  5. ചണം
  6. ആറ്റുഞാവൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക