1. കങ്കതം, -ങ്കുതി

    1. നാ.
    2. ചീപ്പ്
    3. വിഷമുള്ള ഒരു ജന്തു
    4. വലിയ ഊരകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക