1. കച്ഛപം, -പി

  1. നാ.
  2. ആമ
  3. അണ്ണാക്കിൻറെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീകം, ആമയുടെ ആകൃതിയിൽ ഉള്ളത്
  4. വാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം
  5. ഒരു ഗുസ്തിമുറ
  6. പടുകരണ
  7. കുബേരൻറെ ഒമ്പതു നിധികളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക