1. കടുങ്കയ്യ്, -കൈ

    1. നാ.
    2. കഠിനപ്രവൃത്തി, ക്രൂരകൃത്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക