1. കഴക്കം, -ക്ക്

    1. നാ.
    2. പാരവശ്യം, അസ്വാസ്ഥ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക