1. കവറാടൽ, -ട്

    1. നാ.
    2. ചൂതാട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക