1. കാകഗോലക, -കം

    1. നാ.
    2. കാക്കയുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക