1. കാകപക്ഷം, -കം

    1. നാ.
    2. കാക്കയുടെ ചിറക്
    3. (കാക്കയുടെ ചിറകുപോലെ) തലയുടെ ഇരുവശത്തും വളർത്തുന്ന മുടി, ചെറുകുടുമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക