1. കാചനക, -കം

    1. നാ.
    2. ഗ്രന്ഥംകെട്ടാനുപയോഗിക്കുന്ന ചരട്, അതുപൊതിയാനുപയോഗിക്കുന്ന പട്ടു മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക