1. കാപ്പി2, കോ-

    1. നാ.
    2. മൂലഗ്രന്ഥത്തിൻറെ പകർപ്പ്, മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടഗ്രന്ഥത്തിൻറെ പ്രതി. (പ്ര.) കാപ്പി (കോപ്പി) എഴുതുക = പകർത്തി എഴുതുക, കയ്യക്ഷരം നന്നാക്കുവാനായി കുട്ടികൾ കടലാസ്സിൽ എഴുതിപരിശീലിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക