1. കാരട്ട്1, -റ്റ്

    1. നാ.
    2. നാലുഗ്രയിൻ (നെറ്റിട) തൂക്കം
    3. സ്വർണത്തിൻറെ മാറ്റു പറയുന്നതിനുള്ള ഏകകം. ഉദാ: 22 കരറ്റു സ്വർണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക