1. കാളറ, കോ-

    1. നാ.
    2. ഒരു പകർച്ചവ്യാധി, വിഷൂചിക, നീർക്കൊമ്പൻ
  2. കിളറുക

    1. ക്രി.
    2. ഇളകിപ്പൊന്തുക, പൊടിപോലെ പൊങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക