1. കീലാലം, -കം

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. രക്തം
  4. ഒരുതരം പാനീയം
  5. തേൻ
  6. കാടി
  7. മൃഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക