1. കുടചം, -കം

    1. നാ.
    2. കുടകപ്പാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക