1. കുദ്രത്ത്, ഖു-

    1. നാ.
    2. ശക്തി, കഴിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക