1. കുനഖി

    1. വി.
    2. കുഴിനഖമുള്ള, ചീത്തനഖമുള്ള, നഖരോഗമുള്ള
    1. നാ.
    2. ചീത്തനഖമുള്ളവൻ (സ്ത്രീ.) കുനഖിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക