1. കൊങ്കി

    1. നാ.
    2. ഒരുജാതി അരിവാൾ
    3. തോട്ട, തോട്ടി
    4. ഒരു സ്ത്രീനാമം, കുങ്കി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക