1. കൊങ്ക്

  1. നാ.
  2. ഇലവ്
  3. കൊങ്ങ്, കൊന്നമരം
  4. കമ്പകം
  5. പരിമളം, സുഗന്ധം
  6. കൊങ്ങുനാട്
 2. കൊങ്ക

  1. നാ.
  2. സ്ത്രീകളുടെ മുല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക