1. ക്ഷ്മാപ, -പതി

    1. നാ.
    2. ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നവൻ, രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക