1. ജട്ടി2

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ഇറക്കം കുറഞ്ഞ നിക്കർ
  2. ജട്ടി1, ജെട്ടി

    1. നാ.
    2. ബോട്ടടുക്കുന്നതിനുള്ള കടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക