1. ജള

  1. വി.
  2. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, മന്ദതയുള്ള, വിഡ്ഢിയായ
 2. ജൂൾ

  1. നാ.
  2. ഊർജത്തിൻറെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും ഒരു മാത്ര
 3. ജൗളി

  1. നാ.
  2. ജവുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക