1. ജാമട്രി, ജോ-

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രഗണിതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക