1. ജില്ല

    1. നാ.
    2. സംസ്ഥാനത്തിൻറെ ഒരു വിഭാഗം, പല താലൂക്കുകൾ ചേർന്നത്. ജില്ലാകളക്റ്റർ = ഒരു റവന്യൂ ജില്ലയുടെ ഭരണാധികാരം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ജില്ലാക്കോടതി, കോർട്ട് = ഒരു ജില്ലയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ക്രിമിനലും സിവിലും അധികാരമുള്ള കോടതി
  2. ജില്ല്

    1. നാ.
    2. ചുണ, ചൊടി, സാമർഥ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക