1. ജുട്ട്

    1. നാ.
    2. സേവകൻ, പ്രാപിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക