1. ജെട്ടി

  1. നാ.
  2. കടൽപ്പാലം
  3. കടവ്
 2. ജട്ടി1, ജെട്ടി

  1. നാ.
  2. ബോട്ടടുക്കുന്നതിനുള്ള കടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക