1. -
  2. അക്ഷരമാലയിലെ ഒൻപതാമത്തെ വ്യഞ്ജനം, ചവർഗത്തിലെ ഘോഷം.
 1. ജാ

  1. നാ.
  2. വംശം
  3. മാതാവ്
  4. ഗംഗാനദി
  5. ഭർത്തൃസഹോദരൻറെ ഭാര്യ
 2. ഭിഷക്ക്, -ജ്

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. ആടലോടകം
  4. മരുന്ന്
  5. രോഗങ്ങളെ ജയിക്കുന്നവൻ, വൈദ്യൻ
 3. കളിന്ദകന്യ, -ജ

  1. നാ.
  2. കളിന്ദപർവതത്തിൽനിന്നുദ്ഭവിക്കുന്ന നദി, കാളിന്ദി, യമുന
  3. സൂര്യപുത്രിയായ കാളിന്ദി, ശ്രീകൃഷ്ണൻറെ ഒരു ഭാര്യ
 4. ജ1

  1. -
  2. മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ എട്ടാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. "ച" വർഗത്തിലെ മൃദുതാലവ്യം, നാദിയായ അൽപപ്രാണം.
 5. ജ2

  1. വി.
  2. ജനിച്ച, ഉണ്ടായ (സമാസത്തിൽ പ്രയോഗം). ഉദാ: മനസിജൻ, ഗിരിജ
  1. നാ.
  2. 8 എന്ന സംഖ്യ "കടപയാദി" നോകുക
 6. ജ­ു

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. ഒരു മഹർഷി, സുഹോത്രൻറെ പൗത്രൻ, അജമീഢൻറെ മകൻ
 7. ജി

  1. നാ.
  2. ബഹുമാനദ്യോതകമായി പേരിനോടും മറ്റും ചേർക്കുന്ന പദം
 8. കലിന്ദകന്യ, -ജ

  1. നാ.
  2. യമുനാനദി
 9. ഇയ്യ്, ഇജ്ജ്, ജ്ജ്

  1. സ.നാ.
  2. നീ (മാപ്പിളമലയാളം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക