1. ഝകാരം

  1. നാ.
  2. "ഝ" എന്ന അക്ഷരം
 2. ജകാരം

  1. നാ.
  2. "ജ" എന്ന അക്ഷരം
  1. വൃത്ത.
  2. ജഗണം
 3. ജാഗരം

  1. നാ.
  2. പടച്ചട്ട, കവചം
  3. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
  4. ദീവാസ്വപ്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക