1. ഝങ്കാരം

    1. നാ.
    2. ഇരമ്പൽ
    3. "ഝം" എന്ന ശബ്ദം, മൂളൽ
    4. ആഭരണങ്ങളുടെയും മറ്റും കിലുക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക