1. ഝങ്കാരിണി

    1. നാ.
    2. നദി, ഗംഗ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക