1. ഝഞ്ഝമേഘം

    1. നാ.
    2. മഴയും കൊടുങ്കാറ്റുമുണ്ടാക്കുന്ന മേഘം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക