1. ഝടാന്ന്

    1. അവ്യ.
    2. പെട്ടെന്ന്, വേഗത്തിൽ, ചട്ടെന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക