1. ഝടിതി

    1. അവ്യ.
    2. വേഗത്തിൽ, പെട്ടെന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക