1. ഝണഝണിതം

    1. നാ.
    2. ഝണഝണ എന്ന ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക