1. ഝണ്ഡു

    1. നാ.
    2. ഒരിനം ഔഷധച്ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക