1. ഝമ്പ

  1. സംഗീ.
  2. ഒരു താളം
  1. നാ.
  2. കുതിപ്പ്, ചാട്ടം
 2. ജാമ്പ

  1. നാ.
  2. ഞാവൽ
  3. പുളിരസമുള്ള ചെറിയകായ്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം വൃക്ഷം
 3. ഝമ്പി

  1. നാ.
  2. കുരങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക