1. ഝമ്പം

    1. നാ.
    2. കുതിപ്പ്, ചാട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക