1. ഝമ്പാകം

    1. നാ.
    2. കുരങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക