1. ഝര, ഝരം

  1. നാ.
  2. കൂട്ടം
  3. വെള്ളച്ചാട്ടം, നദി
  4. ഉറവ, ഊറ്റ്
  5. പ്രവാഹം
  6. തുടർച്ചയായുള്ള മഴ
  7. വെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലം
 2. ജർജരം

  1. നാ.
  2. ഇന്ദ്രൻറെ കൊടി
  3. ഒരു സംഗീതോപകരണം
  4. പഴക്കംചെന്നത്, ജീർണിച്ചത്
  5. കരിം പായൽ
  6. ചുമന്നുള്ളി
 3. ഝർഝരം

  1. നാ.
  2. ഒരു ചർമവാദ്യം
  3. കലിയുഗം
  4. ചൂരൽ വടി
  5. ഇരുമ്പുചട്ടുകം
  6. ഒരിനം ഇലത്താളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക