1. ഝരിഘ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വലിയ ഇലത്താളം
  2. ജരിക

    1. നാ.
    2. സ്വർണക്കസവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക