1. ഝല്ലര, -രി

  1. നാ.
  2. കുറിയാട്
  3. ഈർപ്പം
  4. ഒരു ചർമവാദ്യം
  5. കുറുനിര
  6. കൈമണി
  7. പരിശുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക