1. ഝല്ലിക

    1. നാ.
    2. ശോഭ, തിളക്കമ്മ്, പ്രകാശം
    3. സുഗന്ധദ്രവ്യമോ ചായമോ തേക്കുവാനുള്ള തുണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക