1. ഝല്ലൻ

    1. നാ.
    2. വ്രാത്യക്ഷത്രിയന് അതേജാതി സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക