1. ഝഷബന്ധം

    1. നാ.
    2. തടികൾ വെട്ടിച്ചേർക്കുന്ന രീതികളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക