1. ഝാങ്കൃതം

    1. നാ.
    2. പാദസരം തണ്ട തുടങ്ങിയ കിലുങ്ങുന്ന ആഭരണങ്ങൾ
    3. ആഭരണങ്ങളുടെയും മറ്റും ശബ്ദം
    4. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക