1. ഝാമകം

    1. നാ.
    2. ഇഷ്ടിക, ചുടുകല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക