1. ഝാമരം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം ചെറിയ ചാണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക